arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Uw veiligheidsdossier

Bij elke overheidsopdracht moet u ook een veiligheidsdossier aan uw offerte toevoegen. Daarmee toont u aan dat u alle regels en wetten rond veiligheid en welzijn respecteert bij uw werken.

Wat is het Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP)?

Concreet bent u als tuinaannemer verplicht een aantal documenten toe te voegen aan uw inschrijving. Daarmee kan de veiligheidscoördinator nagaan of het overeenstemt met zijn veiligheids- en gezondheidsplan (VGP). Het gaat om deze documenten:

 • risico-analyse
  dit document verwijst naar het VGP en beschrijft hoe u de werken zal uitvoeren om rekening te houden met het VGP
 • prijsberekening
  u maakt een afzonderlijke prijsberekening op, gebaseerd op het VGP. Daarin beschrijft u de preventiemaatregelen en -middelen, samen met de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen
  .

 

​​​​​​​Uw veiligheidsdossier is essentieel voor uw offerte. Als het ontbreekt of niet beantwoordt aan het VGP is uw offerte ongeldig.

Wat staat in het VGP?

Het VGP ziet erop toe dat de veiligheid van de werknemers van de aannemer, de aannemer zelf, het Bestuur en zijn afgevaardigden en iedereen die op de werf komt, is gegarandeerd. Het toont aan dat u alle wetten en regels respecteert bij de werken, bij de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die u maakt, bij het opstellen van uw planning en bij de raming van uw uitvoeringstermijnen.

Het plan bevat:

 • de namen van alle betrokkenen
  opdrachtgevers, bouwdirecties (architect, ingenieur, aannemers, onderaannemers hiërarchische lijn, preventieadviseur, aantal werknemers), coördinator-ontwerp, coördinator-verwezenlijking en alle andere tussenkomende partijen (b.v. VHM ambtenaar), vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden
 • de planning van de werf
  met raming van de tijd die u nodig heeft voor de verschillende werken of uitvoeringsfasen
 • een risico-evaluatie per uitvoeringsfase
  met wederzijdse inwerkingen en preventiemaatregelen aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en de gevaarlijke werkzaamheden, inclusief de coördinerende maatregelen
 • een werfplan
  met inplanting werflokalen, opslagzones voor materiaal en gevaarlijke producten, machines en materieel, aan- en afvoer
 • een lijst met instructies voor alle tussenkomende partijen
 • een lijst met aangewende producten en risico’s voor derden en werknemers
 • de organisatie van EHBO en aangiften van ongevallen
 • bijlagen
  veiligheidsinstructiekaarten voor producten, kopieën van de wettelijke verplichte keuringsattesten, kopieën van de verplichte meldingen

U volgt de welzijnsreglementering

Elke aannemer die betrokken is bij de uitvoering van de werken moet de welzijnsreglementering toepassen. Algemeen gelden:

 • de welzijnswet van 4/8/1996 met de algemene preventieprincipes
 • het Koninklijk Besluit van 25/1/2001 op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de latere wijzigingen ervan ondermeer koninklijk besluit van 19 januari 2005 (B.S. 27.1.2005, 2e editie) en de aanpassing hierna voor overheidsopdrachten : 1° de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan;
    2° de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen;
 • de meest recente voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
 • CODEX en publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB)
 • de reglementering op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en arbeidsmiddelen (art 52 KB)
 • overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (art 51 KB)

Verplichte documenten veiligheidscoördinatie:

Verplichte documenten veiligheidscoördinatie

Bouwwerven  kleiner dan 500m² Veiligheids- en gezondheidsplan Coördinatiedagboek Postinterventiedossier
Gevaarlijke werken of werken van grotere omvang Een vereenvoudigde versie volstaat Een schriftelijke kennisgeving volstaat Een vereenvoudigde versie volstaat
Niet gevaarlijke werken of kleinere omvang Een schriftelijke overeenkomstvolstaat Een schriftelijke kennisgeving volstaat Een vereenvoudigde versie volstaat
Bouwwerven van 500m² of groter  Veiligheids- en gezondheidsplan Coördinatiedagboek Postinterventiedossier
Gevaarlijke werken of werken van grotere omvang Volledig Volledig Volledig
Niet gevaarlijke werken of kleinere omvang Een vereenvoudigde versie volstaat Een schriftelijke kennisgeving volstaat Een vereenvoudigde versie volstaat